Ångerrätt för tjänster

Ångerrätt för konsumenter
(En konsument är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som inte primärt kan hänföras till deras kommersiella eller egenföretagares yrkesverksamhet.)< br>
Ångerinstruktioner

Ångerrätt
Du har rätt inom fjorton dagar utan att ange några skäl att säga upp detta avtal.
Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då avtalet ingicks.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss ( Danny Paul Rüdiger Riewoldt-Liehr, Heidekampweg 100, 12437 Berlin, telefonnummer: 01725818455, e-postadress: info@reelaix.de) genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal, informera. Du kan använda det bifogade uppsägningsformuläret, vilket inte är obligatoriskt.


För att hålla tidsfristen för uppsägning räcker det att du skickar ett meddelande till oss om ditt utövande av rätten att uppsägning innan uppsägningstiden har löpt ut skicka.

Konsekvenser av uppsägning

Om du återkallar detta avtal skickar vi alla betalningar till dig som vi har erhållit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de merkostnader som följer av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då meddelandet av Vi har mottagit din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning.


Om du har begärt att tjänsterna ska påbörjas under ångerfristen måste du betala oss ett rimligt belopp som motsvarar dela de tjänster som redan tillhandahållits fram till den tidpunkt då du informerar oss om utövandet av ångerrätten med avseende på detta avtal i jämförelse med den totala omfattningen av de tjänster som tillhandahålls i avtalet motsvarar.

Skäl till uteslutning eller förfallotid

Ångerrätten gäller inte avtal om tillhandahållande av tjänster i samband med fritidsaktiviteter om det i avtalet föreskrivs ett specifikt datum eller en viss period för tillhandahållandet

Ångerrätten upphör vid ett avtal om tillhandahållande av tjänster när företagaren helt och hållet har tillhandahållit tjänsten och bara precis har börjat utföra tjänsten efter att konsumenten har gett sitt uttryckliga samtycke och samtidigt har bekräftat sin vetskap om att han kommer att förlora sin ångerrätt om avtalet har fullgjorts till fullo av företagaren.< hr>
Exempel på uppsägningsformulär

(Om du vill säga upp avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.)

- Till Danny Paul Rüdiger Riewoldt-Liehr, Heidekampweg 100, 12437 Berlin, e-postadress: info@reelaix.de:

- Jag/vi (*) återkallar härmed begäran från mig/oss (* ) ingått avtal om köp av följande varor (*)/
tillhandahållande av följande tjänst (*)

- Beställd den (*)/ mottogs den (*)

- Namn på/konsumenten
- konsumentens/konsumenternas adress
- konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om meddelandet är på papper)
- datum

(* ) Ta bort det som inte är tillämpligt.